Tập huấn phòng ccc tòa nhà KingPalace 108 Ngyễn Trãi

Là tòa nhà đẳng cấp tiêu chuẩn 5 sao và là nơi các vị Vua sống 

Để hiểu và biết chi tiết cơ bản về pccc, CA Thanh Xuân, thành phố HN đã hướng dẫn và đòa tạo chuyên sâu cho dân cư và bổ túc kiến thức cho an ninh, QLVH tào nhà dịch vụ vệ sinh thành công tốt đẹp