Bộ máy tổ chức

                                                      SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN TRƯỜNG VIỆT NAM

Viết tắt: TTG., JSC